Skip to main content

Statut Fundacji „Klucz Nadziei”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1

1. Fundacja o nazwie „ Klucz Nadziei” zwana dalej „Fundacją ” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, została powołana dla realizacji celów społecznie użytecznych przez Aleksandrę Błaszczyk zwaną dalej Fundatorką-aktem notarialnym z dnia 06.06.2018 r.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa obcego.

3. Siedzibą Fundacji jest Korzystno, ul. Szeroka 40, 78-132 Grzybowo . Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej. Fundacja dla należytego realizowania założonych celów może prowadzić działalność także poza granicami R. P.

4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

5. Fundacja powoływana jest na czas nieoznaczony.

6.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach/Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. i działa na podstawie powołanej ustawy oraz niniejszego statutu.

7. Osobowość prawną Fundacja uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

2. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Klucz Nadziei.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5. Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy skróconej w obcych językach.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§3

1. Fundacja jest zrzeszeniem  w szczególności mającym na celu:

 • Organizowanie procesu leczenia osób uzależnionych poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz tzw. uzależnionym od zachowań, osobom uzależnionym bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami ich nadużycia, współuzależnionym, DDA, oraz pomoc dla ich rodzin.
 • Propagowanie wiedzy na temat uzależnień poprzez tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych i pomagających w rozwiązywaniu problemów uzależnienia (dla przedstawicieli różnych zawodów: lekarzy, policji, nauczycieli, wychowawców, prawników)
 • Udzielenie pomocy terapeutycznej osobom z nałogowymi zachowaniami i uzależnionymi od hazardu, internetu, pracy, zakupów, kredytów.
 • Organizowanie profilaktyki uzależnień wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
 • Kreowanie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o założenia Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Organizowanie rozwoju profesjonalnego pracownikom lecznictwa odwykowego.
 • Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla wyżej wymienionych celów.
 • Organizowanie turnusów i obozów rehabilitacyjnych, maratonów
 • warsztatów terapeutycznych, zjazdów absolwentów ukończonych terapii w zakresie terapii uzależnień, treningów umiejętności interpersonalnych.
 • Organizowanie profilaktyki zakażenia wirusem HIV i AIDS .
 • Udzielenie pomocy osobom, rodzinom, dotkniętych przemocą, pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 • Organizowanie i prowadzenie punktów wsparcia.
 • Pomoc specjalistyczna w tym prawna.
 • Pomoc, samotnym matkom w zakresie wsparcia psychologicznego i wzmacniania ich kompetencji na rynku pracy oraz aktywizację zawodową i społeczną.
 • Pomoc i wsparcie osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z miejsc zagrożonych patologią.
 • Przeciwdziałania ksenofobii i nietolerancji.
 • Działania na rzecz ludzi, a w szczególności potrzebującym pomocy.
 • Pomoc osobom starszym, wspieranie w sprawach opiekuńczych.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez hipoterapię, dogoterapię, felinoterapię, artroterapię.
 • Aktywizację osób niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk wiejskich.
 • Działania z zakresu edukacji mające na celu zwiększanie świadomości prozdrowotnej z zakresu promowania zdrowego stylu życia, kształtowania i wzmacniania umiejętności społecznych potrzebnych do harmonijnego życia w społeczeństwie bez uzależnień.
 • Działalność edukacyjną i wychowawczą, w tym organizacja szkoleń, konferencji i seminariów, organizację akcji charytatywnych, warsztatów tematycznych.
 • Prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Powadzenie wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i ochronę przyrody w szeroko pojętym znaczeniu.
 • Wspieranie inicjatyw wzajemnej tolerancji , współżycia ze sobą grup społecznych, gmin ,regionu i innych krajów.
 • Popularyzowanie i wspieranie osiągnięć w dziedzinie oświaty–kultury.
 • Organizację letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności wycieczek, obozów.
 • Aktywny wypoczynek na łonie natury, stworzenie warunków dla rozwoju turystyki aktywnej poprzez wydawanie biuletynów promujących cele statutowe organizacja i realizacja zadań związanych z turystyką, rekreacjąoraz sportami , a także pokrewnymi formami turystyki kwalifikowanej,
 • Organizację spotkań, imprez rekreacyjnych i rekreacyjno-turystycznych,
 • Rozwijanie i propagowanie wszelkich form turystyki aktywnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • Promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych regionu zachodniopomorskiego i całego kraju,
 • Organizowanie warsztatów i zajęć o tematyce ekologicznej.
 • Inne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Administrowanie funduszami Fundacji i środkami rzeczowymi.
 • Pozyskiwanie środków materialnych i niematerialnych na rzecz Fundacji i jego celów m.in. działalność leczniczą wśród osób uzależnionych i chorych z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.
 • Organizowanie nowoczesnych metod w leczeniu uzależnień.
 • Szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego oraz przedstawicieli innych zawodów w zakresie zdobywania kompetencji w pracy z osobami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 • Współdziałanie z władzami, podmiotami gospodarczymi oraz innymi fundacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Fundacji.
 • Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie .
 •  Współpraca z Domami Pomocy Społecznej.
 • Współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod postępowania z młodzieżą z używającą środki psychoaktywne zagrożoną uzależnieniem, sprawiającą problemy wychowawcze uczęszczającą do szkół podstawowych i ponadpodstawowych .
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 • Współpracę zagraniczną .
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
 • Prowadzenie działań o charakterze edukacyjno- informacyjnym dla innych organizacji.
 • Podejmowanie innych działań dla realizacji celów statutowych.
 • Zasady prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji określa załącznik do statutu.
 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 4

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100), stanowiący środki pieniężne wniesione przez Fundatora do Fundacji, wymienione w akcie
notarialnym jej ustanowienia.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 5

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • a. darowizn, spadków, zapisów,
 • b. dotacji, subwencji oraz grantów,
 • c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • e. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,,
 • f. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • g. działalności gospodarczej Fundacji,
 • h. i innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.

2. Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.

3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

6. W skład majątku Fundacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu, wchodzi kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) przeznaczona na działalność gospodarczą.

7. Dochody z działalności gospodarczej zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

8. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

L.p. Rodzaj działalności PKD
1. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
3. Pozaszkolne formy edukacji 85.5
4. Działalność prawnicza 69.10.Z
5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
6. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
7. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z

9. Jeżeli do prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie wymagane jest pozwolenie Fundacja podejmie działalność w tym zakresie po jego uzyskaniu.

10. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji należy do kompetencji Zarządu Fundacji.

§ 6

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie, Zarząd.

2. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 7

1. Organami Fundacji jest Zarząd, Rada Fundacji oraz Rada Programowa.

2. Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Zarządu oraz Rady Fundacji dokonuje Fundator.

3. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji.

4. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Rady Fundacji:

 • a. nie mogą być członkami Zarządu;
 • b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 3 członków, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu.

8. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 5 członków, w tym każdorazowo Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

9. Członkostwo w Zarządzie oraz Radzie Fundacji ustaje z chwilą:

 • a. odwołania przez Fundatora w przypadku:
 • b. śmierci członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
 • c. rezygnacji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji.

10. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji powinna być złożona w formie pisemnej. W przypadku Zarządu członek Zarządu składa rezygnację na ręce Prezesa Zarządu, a gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Fundatora. W przypadku Rady Fundacji członek Rady Fundacji składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a gdy rezygnacja dotyczy Przewodniczącego Rady Fundacji na ręce Fundatora.

§ 9

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:

 • a. realizowanie celów statutowych Fundacji,
 • b. organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
 • c. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
 • f. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 • g. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji niebędących członkami Zarządu,
 • h. podejmowanie inicjatywy w zakresie zmian statutu Fundacji,
 • i. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 • j. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji.

6. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

 • a. kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
 • b. badanie gospodarki finansowej Fundacji;
 • c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
 • d. reprezentowanie Fundacji w sprawach zawierania umów pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu,
 • e. badanie i zatwierdzenie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego sporządzanego przez Zarząd Fundacji.

7. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

 • a. żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 • b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 10

1. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej dwa razy w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).

2. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie któregokolwiek członka Zarządu.

3. Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.

4. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, emailem, telefonicznie itd.).

5. Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na żądanie któregokolwiek członka Rady Fundacji.

6. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.

7. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji.

§ 11

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji.

2. Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1 powyżej.

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.

4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

5. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z wypracowanych środków Fundacji.

§ 12

1. Rada Programowa jest organem konsultacyjno-doradczym Fundacji.

2. Rada Programowa składa się z członków w liczbie od 1 do 3.

3. Pierwsi członkowie Rady Programowej powoływani są przez Fundatora. Kolejnych członków Rady Programowej powołuje Fundator, przy czym w przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora członków Rady Programowej Strona 1 powołuje urzędująca Rada Programowa w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków Rady Programowej uprawnionych do głosowania.

4. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieoznaczony.

5. Członkiem Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoby prawne działają w pracach Rady Programowej przez swoich przedstawicieli. Fundator może być członkiem Rady Programowej.

6. Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami Zarządu ani członkami Rady Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą:

 • a) odwołania przez Fundatora – w przypadku śmierci lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych odwołania członka Rady Programowej mogą dokonać urzędujący członkowie Rady Programowej w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
 • b) śmierci członka Rady Programowej,
 • c) rezygnacji członka Rady Programowej.

8. Rezygnacja z funkcji członka Rady Programowej powinna być złożona w formie pisemnej.

9. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

10. Do kompetencji Rady Programowej należy:

 • a) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • b) opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdań merytorycznych z działalności Zarządu oraz Rady Fundacji,
 • c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Radę Fundacji,
 • d) udział w konsultacjach wewnętrznych dotyczących działalności Fundacji.

11. Pracami Rady Programowej przewodniczy Przewodniczący Rady Programowej wybierany przez członków urzędującej Rady Programowej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

12. Posiedzenia Rady Programowej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Programowej co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).

13. Przewodniczący Rady Programowej jest zobowiązany zwołać posiedzenie także na żądanie któregokolwiek członka Rady Programowej.

14. Posiedzenie Rady Programowej może się odbywać w formie telekonferencji.

15. Przebieg posiedzenia Rady Programowej musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Programowej.

16. W przypadku śmierci lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Fundatora, kompetencje zastrzeżone w niniejszym statucie dla Fundatora, będą wykonywane przez Radę Programową (z wyjątkiem kompetencji do zasiadania w organach Fundacji).

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Zmiany Statutu mogą być dokonane za zgodą Fundatora przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, bądź w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje za zgodą Fundatora Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym placówkom wskazanym przez Zarząd Fundacji.

5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia, jako minister właściwy ze względu na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.